Milton AVERY (1885 - 1965)

Milton AVERY (1885 - 1965)

‘Autumn’, 1955